دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : مرتضی   کریمی نیا

پست الکترونیکی : m-kariminia@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم قرآنی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه علوم قران وحدیث

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/01/01

مرتضی کریمی نیا

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : مربی

^